HimalPartner er opptatt av et varmere samfunn, at familier, nabolag og lokalsamfunn kan leve sammen, ivareta hverandre og bygge god helse. Derfor er psykisk helse et viktig begrep og synlig i mange av våre prosjekt.

Vi vil bidra til at hele mennesket blir ivaretatt.

Hva er vi engasjert i?

Nepal

Sjelesorg i kirkene

Sjelesorg i kirkene_Mirjam Bergh_nettsiden

Nasjonal partner: Bethesda ressurssenter for sjelesorg

Hva: Rask kirkevekst stiller lederskapet overfor store utfordringer i forhold til sjelesorg og trosopplæring og menighetsliv, og det er et behov for utdannelse i praktisk teologisk og diakoni.

Hvorfor: Senteret tilbyr retreat og grunnleggende opplæring i sjelesorg rundt i hele Nepal til pastorer, diakoner, kvinnelige ledere og ungdomsledere.

Nepal

Dagsenter for funksjonshemmede
Håpets senter_Mariann Aspenes Tepu_nettssiden

Nasjonal partner: Håpets senter (ABBS)

Hva: Funksjonshemmede barn og unge i Nepal har det vanskelig, og deres behov og rettigheter blir ikke ivaretatt.

Hvorfor:  Dagsenter som gir barn mulighet til å utvikle sine talenter og nå sitt potensial. Foreldre får veiledning og opplæring i hvordan best legge til rette for barnet.

Nepal

Fred og forsoning

Fred og forsoning_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden

Nasjonalpartner: United Mission to Nepal (UMN)

Hvorfor: Familievold og voldsepisoder er utbredt i Nepal. Den største faren er at det bryter ut nye konflikter og motsetninger mellom etniske grupper, mellom ulike kaster og i lokalsamfunn på grensen mot India.

Hva: UMN driver med forebyggende arbeid mot vold. Gjennom dialog og gruppesamlinger for lokale ressurspersoner gis det opplæring og hjelp til konflikthåndtering, forsoning og forandring.

Nepal

Foreldreveiledning i Nepal (ICDP)
Foreldreveiledning_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden

Nasjonal partner: Early Childhood Education Center (ECEC)

Hvorfor: Mange nepalske foreldre og personer med omsorgsansvar for barn har manglende eller lite kunnskap om barnas tidligste utvikling.

Hva: Gjennom et internasjonalt foreldreveiledningsprogram (ICDP) gis opplæring som fokuserer på bedre relasjon mellom barn og omsorgsgivere gjennom praktisk arbeid, teoretisk kurs og selvrefleksjon.

Nepal

Retten til et verdig liv

Retten til et verdig liv_alt 1 Jim Lindquist_nettsiden

Nasjonal partner: Koshish

Hvorfor: I Nepal opplever fortsatt psykisk syke stigmatisering, diskriminering og sosial utestenging.

Hva: Koshish jobber for at myndighetene skal ta ansvar for å implementere tilbud om behandling for mennesker med psykiske helseproblemer og deres pårørende. De ønsker å øke åpenhet om mental helse og redusere stigmatisering.

Nepal

En bedre skolehverdag

En bedre skolehverdag_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden

Nasjonale partner: Early Childhood Education Center (ECEC) og Educational Horizon Nepal (EHN)

Hvorfor: Mange lærere og førskolelærere i Nepal mangler pedagogisk utdannelse og undervisningen kan være preget av repetering og disiplinering.

Hva: ECEC og EHN arbeider for å gi lærere og førskolelærere en pedagogisk tilnærming, tilpasset barnets utviklingsnivå. De arbeider for å styrke deres faglige kompetanse, og hjelpe dem til å se verdien i deres jobb.

Sjelesorg i kirkene

HimalPartner er med og tilbyr kompetansebygging for de som står i lederposisjoner for kirken og det sivile samfunn gjennom ressurssenteret for sjelesorg Bethesda.

Rask kirkevekst i Nepal stiller lederskapet overfor store utfordringer i forhold til sjelesorg og trosopplæring. Kirken i Nepal fortsetter sin raske vekst, bl.a. som resultat av målrettet evangelisering og kirkeplanting. Vi er med og tar vare på dem som stiller opp og tar ansvar i kirkene.

Gjennom sjelesorgprogrammet blir kirkeledere utrustet med kunnskap og kompetanse til å kunne håndtere oppgavene som de er pålagt. Det er viktig med bakgrunnskunnskap om kultur og kontekstualisering av Bibelens budskap inn i eget liv. Aktuell tematikk er tilgivelse, syndsbekjennelse og krisehåndtering, men også hvordan gi sjelesorg til pårørende og menigheter eter selvmord. (Foto: Mirjam Bergh)

Sjelesorg i kirkene_Mirjam Bergh_nettsiden
Bethesda - et viktig ressurssenter

For å imøtekomme et voksende behov for økt kompetanse innen sjelesorg og krisehåndtering, støtter HimalPartner Bethesda ressurssenter for sjelesorg. Senteret ble etablert i 2010 etter initiativ fra lokale pastorer og utsending Mirjam Bergh. Det eies av nasjonale kirker. Bethesda har siden da tilbudt grunnleggende opplæring i sjelesorg rundt i hele Nepal fra øst til vest. Målgruppen er kirkeledere (pastorer, diakoner, kvinnelige ledere og ungdomsledere). Gode ord om kursene har spredt seg og etterspørselen kommer nå fra ulike kanter av Nepal. I krisene som har rammet Nepal spesielt det siste året har Bethesda og staben spilt en vesentlig rolle i traumebehandling og i å hjelpe folk til å ta vare på seg selv og andre.

I 2016 ble et eget retreatsenter i Tansen startet. Bethesda har vært involvert i å utdanne en kristen psykiater tilknyttet Tansen sykehus, dit pastorer og ledere kan sende personer som trenger mer faglig oppfølging.

Fred og forsoning i Nepal

Nepal er et sårbart samfunn. Etter ti år med borgerkrig, tok det ni nye år før en grunnlov kom på plass høsten 2015. Det snakkes blant politikere, samfunnsledere og i Kirken om å bygge «det nye Nepal», men det er en kronglete vei. United Mission to Nepal (UMN) gir opplæring og hjelp til konflikthåndtering, forsoning og forandring. UMN og kristne grupper har spilt en sentral rolle i å stabilisere lokalsamfunn de siste årene.

Misnøyen med den nye grunnloven har ført til ny uro og politisk krise. Folk frykter nye konflikter og motsetninger mellom etniske grupper og kaster. Voldsepisoder og familievold er utbredt.

Fred og forsoning_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden
Individuell og kollektiv helbredelse

Mange bærer fortsatt på innvendige sår etter krigen. Nøden etter jordskjelvkatastrofen førte til økt selvmordsrate og mer familievold. For at Nepal i fremtiden skal kunne være et fredelig land, må det arbeides både forebyggende og behandlende helt ned på grasrotnivå. Det er viktig å se hele mennesket og å tilby tjenester som både dekker primærbehovene og ivaretar deres mentale helse.
Gjennom dialog og samhandling kan folk bli ført nærmere både en individuell og en kollektiv helbredelse. Nettverk på tvers av religiøse og etniske grenser skaper positive relasjoner og felles innsats bringer splittede fellesskap sammen igjen. Opplæring av lokale meklere i freds- og forsoningsarbeid fører de forskjellige grupperingene sammen og gir ny bevissthet om styrken i den konstruktive samtalen og i å arbeide sammen for en felles sak.

Lokalkunnskap

Fruktbare prosesser er avhengig av sensitivitet og forståelse av sammenhengen og kulturen man arbeider i. Derfor støtter HimalPartner prosjektet fred- og forsoningsarbeid gjennom United Mission to Nepal (UMN), som har erfaring siden 1954 med å skape gode resultater på grasrotnivå, så vel som å arbeide med lokalpolitikere og på nasjonalt plan.

Foreldreveledning (ICDP)

HimalPartner samarbeider med Early Childhood Education Centre (ECEC) om foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP) for å bedre relasjon mellom barn og deres omsorgsgivere. (Illustrasjonsfoto: Mariann Aspenes Tepu)

"Å investere i barna er den viktigste samfunnsøkonomiske investeringen et land kan gjøre" har James Heckman sagt, tidligere Nobels prisvinner i økonomi. I Nepal har mange foreldre og personer med omsorgsansvar for barn for lite kunnskap om barnas tidligste utvikling, da grunnlaget for sosiale, fysiske og psykiske egenskaper dannes.

Foreldreveiledning_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden
Internasjonalt barneutviklingsprogram (ICDP)

Et barn er ikke «et ubeskrevet blad» eller en tom beholder man kan fylle med kunnskap. De er individer som har behov for å bli sett og verdsatt for den de er. Omsorgspersonenes ansvar er særlig å trygge barna. Trygge barn lærer best. «International Child Development Program» fokuserer på å bedre relasjonen mellom barn og omsorgsgivere med fokus på psykososial velvære. Dette gjøres både gjennom praktisk arbeid og teoretiske kurs. Aller viktigst er nok selvrefleksjonsdelen hos kursdeltakerne for å kunne forstå læringen.

Kulturelt tilpasset

Programmet, som også brukes i Norge, er brukt i utviklingsarbeid mange steder i verden, tilpasset den lokal kontekst. Barn i risikosonen er også viktig å satse på hvis man skal kunne redusere framtidig fattigdom, dårlig helse, kriminalitet og øke tallet på barn som fullfører skolegangen. ICDP er blitt introdusert i Nepal gjennom HimalPartners partner, Early Childhood Education Centre (ECEC). De første nasjonale gruppelederne har fått sin opplæring. Nå skal nasjonale kurses for å sikre bærekraften og ta over opplæringen og bedre barns oppvekstvilkår i Nepal.
Ved utgangen av 2016 hadde rundt 250 foreldre og omsorgspersoner fått opplæring, minimum 500 barn er berørt. Seks grupper med til sammen 86 fasilitatorer har blitt sertifisert.

En bedre skolehverdag

Gjennom å styrke læreres og førskolelæreres kompetanse gir Early Childhood Education Center (ECEC) og Educational Horizon Nepal (EHN) barn bedre læringsmiljø og utsikter til en fremtid basert på en god utdannelse. (Foto: Mariann Aspenes Tepu)

En god utdannelse er en vei ut av fattigdom Nepal er ett av verdens fattigste land. 40 % av befolkningen er under 16 år. God utdannelse er en forutsetning for utvikling og en vei ut av fattigdom. 90 % av barna i Nepal begynner på skolen, men halvparten av de som starter i første klasse går om igjen eller slutter. Bare 63 % av de som går opp til grunnskoleeksamen består og får mulighet til videre utdannelse. Årsaken er at kvaliteten på undervisningen ikke er god nok. Mange lærere og førskolelærere i Nepal har ikke høyere utdanning. De gjør som de selv lærte på skolen, bruker pugging og disiplin med trusler og straff.

Samtidig starter barn ofte med skoleforberedende undervisning fra treårsalderen. I de tidlige barneårene legges grunnlaget for utvikling av tankemønster og verdigrunnlag, samt sosiale, psykiske og emosjonelle ferdigheter som er grunnleggende for livet. 14 % av barna i Nepal i skolealder sliter med emosjonelle og atferdsmessige problemer. Det er viktig at barn får lære at de er verdifulle i seg selv, uavhengig av kaste, kjønn eller prestasjon, også for å kunne gi kjærlighet videre.

En bedre skolehverdag_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden
Barn som endringsagenter

Gjennom egen refleksjon og forståelse av konteksten barna lever i, lærer de at de kan være positive endringsagenter i sitt eget samfunn. I sitt samarbeid med lokale myndigheter, barnehager og foreldre driver EHN opplæring av instruktører og planlegger et opplegg for å motivere og lære opp foreldre. I Dhading distrikt, et område som strekker seg fra lavlandet opp i fjellene i Himalaya, har myndighetene over 500 sentre for førskolebarn. EHN arbeider med lærere som bor i noen av de mest avsidesliggende landsbyene.

Både i landsbyene og sentralt utruster ECEC lærere og førskolelærere. De arbeider for å fremme en pedagogisk tilnærming tilpasset barnets utviklingsnivå og å styrke lærernes faglige kompetanse. I dag driver de en ettårig formell utdannelse av førskolelærere. Den er i dag svært ettertraktet og ECEC har ønsket å sete opp en ekstra klasse for å møte etterspørselen fra studentene.

Retten til et verdig liv, Nepal

Mental helse forbindes i Nepal ofte med fordommer og overtro. HimalPartners partnerorganisasjon Koshish spilte en avgjørende rolle da en bortgjemt lov for mental helse kom fram på myndighetenes bord i 2010. Senere har Koshish stått sentralt i kampen for rettighetene til mennesker med mentale lidelser.

Til tross for at elementære menneskerettigheter som frihet, tilgang på velferdsgoder og en menneskeverdig tilværelse er sikret alle nepalske borgere, opplever psykisk syke stigmatisering, diskriminering og sosial utestenging.

Retten til et verdig liv_alt 1 Jim Lindquist_nettsiden
Selvhjelp

Koshish’s oppdrag er å forene de som lever med følgene av mentale lidelser på egen kropp eller som pårørende og utruste dem i kampen for deres rettigheter. Særskilte sårbare grupper er kvinner og barn, eldre og funksjonshemmede. Koshish arbeider blant annet med rehabilitering av mentalt syke som bor på gaten gir dem et sted å bo, legehjelp, behandling og gjenforener dem med sine familier, hvis det er mulig. De demonstrerer dermed for myndighetene at psykiske syke har muligheter. De bekjemper fordommer gjennom media og i lokalsamfunnet og sørger for at Nepal har fått fokus på rettighetene og mulighetene til mennesker med mentale lidelser.Koshish og daglig leder Matrika Devkota har blitt tildelt en rekke priser for sin kamp mot stigmatisering av psykisk syke.

Ingen helse uten mental helse, Nepal

Sammen med United Mission to Nepal (UMN) bidrar HimalPartner til å fremme mental helse i Nepals primærhelsetjeneste.(Illustrasjonsfoto: Mariann Aspenes Tepu)

Hvordan kan noen søke hjelp når de ikke vet hva som feiler dem? Slik er virkeligheten for mange med mentale lidelser i Nepal. I tillegg er tilbudet svært mangelfullt, og mange har ikke noe å betale med. Det er anslått at 20 % av Nepals befolkning på rundt 30 millioner mennesker har en form for psykisk lidelse. I tillegg til det som er normalt av mentale lidelser i en vanlig populasjon, virker lokale forhold som sosial diskriminering, urettferdighet, fattigdom og posttraumatisk stress etter ti års borgerkrig inn. 2015 med jordskjelv, politisk ustabilitet og mye lidelse forsterker dette. Spesielt er kvinner i fruktbar alder hardt rammet; 16 % av alle dødsfall i denne gruppen skyldes selvmord.

Ingen helse uten_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden
Kunnskap gir muligheter

United Mission to Nepal (UMN) driver utstrakt opplæring for at folk skal lære mer om symptomer på mentale lidelser. I et samfunn der mental helse i stor grad er forbundet med overtro og skam, er det viktig med opplysning og opinionsdanning for å bekjempe stigmatisering og diskriminering. Dermed kan de som lider og deres pårørende våge å stå fram og søke hjelp. Det er vanlig å gjemme bort mennesker med mentale lidelser. Man låser dem ofte inne, - for egen og andres sikkerhet.
UMN har en unik posisjon gjennom 60-års erfaring i Nepal. De har et utstrakt nett av relasjoner og kontakter som de benytter i informasjonsarbeidet, - blant kvinnegrupper, tradisjonelle helbredere og landsbyledere.

Styrker primærhelsetjenesten

Om lag 80 % av befolkningen bor utenfor de store byene og dermed uten tilgang til tilfredsstillende helsefasiliteter som faglig personale og medisin. Den dårlige kvaliteten på tilbudet resulterer i at få benytter seg av den tjenesten som eksisterer. UMN vil øke kompetansen og kapasiteten til den allerede eksisterende primærhelsetjenesten i stedet for å etablere parallelle tilbud innen mental helse.

En bedre skolehverdag

Gjennom å styrke læreres og førskolelæreres kompetanse gir Early Childhood Education Center (ECEC) og Educational Horizon Nepal (EHN) barn bedre læringsmiljø og utsikter til en fremtid basert på en god utdannelse. (Foto: Mariann Aspenes Tepu)

En god utdannelse er en vei ut av fattigdom Nepal er ett av verdens fattigste land. 40 % av befolkningen er under 16 år. God utdannelse er en forutsetning for utvikling og en vei ut av fattigdom. 90 % av barna i Nepal begynner på skolen, men halvparten av de som starter i første klasse går om igjen eller slutter. Bare 63 % av de som går opp til grunnskoleeksamen består og får mulighet til videre utdannelse. Årsaken er at kvaliteten på undervisningen ikke er god nok. Mange lærere og førskolelærere i Nepal har ikke høyere utdanning. De gjør som de selv lærte på skolen, bruker pugging og disiplin med trusler og straff.

Samtidig starter barn ofte med skoleforberedende undervisning fra treårsalderen. I de tidlige barneårene legges grunnlaget for utvikling av tankemønster og verdigrunnlag, samt sosiale, psykiske og emosjonelle ferdigheter som er grunnleggende for livet. 14 % av barna i Nepal i skolealder sliter med emosjonelle og atferdsmessige problemer. Det er viktig at barn får lære at de er verdifulle i seg selv, uavhengig av kaste, kjønn eller prestasjon, også for å kunne gi kjærlighet videre.

En bedre skolehverdag_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden
Barn som endringsagenter

Gjennom egen refleksjon og forståelse av konteksten barna lever i, lærer de at de kan være positive endringsagenter i sitt eget samfunn. I sitt samarbeid med lokale myndigheter, barnehager og foreldre driver EHN opplæring av instruktører og planlegger et opplegg for å motivere og lære opp foreldre. I Dhading distrikt, et område som strekker seg fra lavlandet opp i fjellene i Himalaya, har myndighetene over 500 sentre for førskolebarn. EHN arbeider med lærere som bor i noen av de mest avsidesliggende landsbyene.

Både i landsbyene og sentralt utruster ECEC lærere og førskolelærere. De arbeider for å fremme en pedagogisk tilnærming tilpasset barnets utviklingsnivå og å styrke lærernes faglige kompetanse. I dag driver de en ettårig formell utdannelse av førskolelærere. Den er i dag svært ettertraktet og ECEC har ønsket å sete opp en ekstra klasse for å møte etterspørselen fra studentene.

Retten til et verdig liv, Nepal

Mental helse forbindes i Nepal ofte med fordommer og overtro. HimalPartners partnerorganisasjon Koshish spilte en avgjørende rolle da en bortgjemt lov for mental helse kom fram på myndighetenes bord i 2010. Senere har Koshish stått sentralt i kampen for rettighetene til mennesker med mentale lidelser.

Til tross for at elementære menneskerettigheter som frihet, tilgang på velferdsgoder og en menneskeverdig tilværelse er sikret alle nepalske borgere, opplever psykisk syke stigmatisering, diskriminering og sosial utestenging.

Retten til et verdig liv_alt 1 Jim Lindquist_nettsiden
Selvhjelp

Koshish’s oppdrag er å forene de som lever med følgene av mentale lidelser på egen kropp eller som pårørende og utruste dem i kampen for deres rettigheter. Særskilte sårbare grupper er kvinner og barn, eldre og funksjonshemmede. Koshish arbeider blant annet med rehabilitering av mentalt syke som bor på gaten gir dem et sted å bo, legehjelp, behandling og gjenforener dem med sine familier, hvis det er mulig. De demonstrerer dermed for myndighetene at psykiske syke har muligheter. De bekjemper fordommer gjennom media og i lokalsamfunnet og sørger for at Nepal har fått fokus på rettighetene og mulighetene til mennesker med mentale lidelser.Koshish og daglig leder Matrika Devkota har blitt tildelt en rekke priser for sin kamp mot stigmatisering av psykisk syke.

Ingen helse uten mental helse, Nepal

Sammen med United Mission to Nepal (UMN) bidrar HimalPartner til å fremme mental helse i Nepals primærhelsetjeneste.(Illustrasjonsfoto: Mariann Aspenes Tepu)

Hvordan kan noen søke hjelp når de ikke vet hva som feiler dem? Slik er virkeligheten for mange med mentale lidelser i Nepal. I tillegg er tilbudet svært mangelfullt, og mange har ikke noe å betale med. Det er anslått at 20 % av Nepals befolkning på rundt 30 millioner mennesker har en form for psykisk lidelse. I tillegg til det som er normalt av mentale lidelser i en vanlig populasjon, virker lokale forhold som sosial diskriminering, urettferdighet, fattigdom og posttraumatisk stress etter ti års borgerkrig inn. 2015 med jordskjelv, politisk ustabilitet og mye lidelse forsterker dette. Spesielt er kvinner i fruktbar alder hardt rammet; 16 % av alle dødsfall i denne gruppen skyldes selvmord.

Ingen helse uten_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden
Kunnskap gir muligheter

United Mission to Nepal (UMN) driver utstrakt opplæring for at folk skal lære mer om symptomer på mentale lidelser. I et samfunn der mental helse i stor grad er forbundet med overtro og skam, er det viktig med opplysning og opinionsdanning for å bekjempe stigmatisering og diskriminering. Dermed kan de som lider og deres pårørende våge å stå fram og søke hjelp. Det er vanlig å gjemme bort mennesker med mentale lidelser. Man låser dem ofte inne, - for egen og andres sikkerhet.
UMN har en unik posisjon gjennom 60-års erfaring i Nepal. De har et utstrakt nett av relasjoner og kontakter som de benytter i informasjonsarbeidet, - blant kvinnegrupper, tradisjonelle helbredere og landsbyledere.

Styrker primærhelsetjenesten

Om lag 80 % av befolkningen bor utenfor de store byene og dermed uten tilgang til tilfredsstillende helsefasiliteter som faglig personale og medisin. Den dårlige kvaliteten på tilbudet resulterer i at få benytter seg av den tjenesten som eksisterer. UMN vil øke kompetansen og kapasiteten til den allerede eksisterende primærhelsetjenesten i stedet for å etablere parallelle tilbud innen mental helse.