Skip to content

Vår satsning

Næring/ Entreprenørskap/ Miljø

Mennesker trenger ikke bare å ha noe å leve for, men også noe å leve av .
HimalPartner har en spennede Haugiansk inspirert gründerhistorie innen vannkraft i Nepal som startet allerede på 50-tallet. Denne historien danner grunnlaget for Nepals vannkraftsektor.
Gjennom United Mission to Nepal (UMN) var HimalPartner med å etablere over 20 bedrifter, inkludert Nepals ledende kraftselskap, et mekaniske verksted, en teknisk forskningsinstitusjon, en konsulentfirma etc. I tillegg etablerte vi utdanning fra teknisk fagskole til ingeniørutdanning og inviterte også Statkraft inn i Nepal.

I dag er de fleste av disse enhetene nepali eid, men vi har fortsatt aksjer i det mekaniske verkstedet, NHE, og er med og uten finansiering fortsatt partnere med den tekniske fagskolen Butwal Technical Institute (BTI) og Kathmandu University (KU). Dette er en krevende sektor, men så viktig for livsgrunnlaget for Nepal og dets befolkning.

For å forvalte denne arven ble Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp Nepal (SHS) etablert som HimalPartners næringsenhet. Næringsmeldingen vedtatt av landsstyret styrer forholdet mellom de to med mål om å utnytte synergiene mellom dem:
1. SHS forvalter næringsprosjektene i HimalPartner familien.
2. HimalPartner har spesialkompetanse og følger opp de bistandsmessige utviklingsprosjektene som støtteprosjekt til næring som f.eks oppgradering av BTI.

Enhetene har nær kontakt med hverandre og arbeider for å sikre at vi utnytter syngergien mellom dem. Dette har vi sett har stor betydning i en krevende sektor.
Alle styremedlemmene i SHS er oppnevnt av HimalPartners landsstyre .

«HimalPartner er en av de beste eksponenter for tradisjonen fra Hans Nielsen Hauge»
Professor Ola Grytten, Norges Handelshøyskole

Hva er vi engasjert i?

bygge dame_redigert

HimalPartner

Støttefunksjoner til næring

Faglig ansvarlig: Generalsekretær

Hva: HimalPartners har 80 års erfaring med kombinasjonen av næring, bistand, helhetlig misjon og lokalt eierskap. Ved å jobbe tett på prosjekt som Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) investerer i, ønsker vi å utnytte synergien av kompetanse og roller. HimalPartner har også ansvar for koordinering av all personaloppfølging og innsamling i organisasjonen.

Hvorfor: Utvikling av næringsliv i land som Nepal og Kina vil kreve både å investere og utvikle støttefunksjoner til næring. Til dette trenger man forskjellig kompetanse som vi innehar gjennom våre to enheter.

Hvordan: Vi søker å oppnå denne synergien mellom HImalPartner og SHS gjennom samkjøring av geografisk nedslagsområde og administrativt og strategisk nærhet.

Resultat: Hele HimalPartners historie slik den fremstår i Peter Svalheims "Kraftverket", viser de unike historiske resultatene.

Ressurs om hvilken rolle sivilt samfunn bør og kan spille i forhold til næringsutvikling i utviklingsland med erfaring fra organisasjoner som HimalPartner og Misjonsalliansen som har slik erfaring. Ressursheftet

Andikhola_form

Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS)

Næringsvirksomhet

Daglig leder: Silje Gunlaug Yun Eng

SHS styret: Jill Akselsen (styreleder), Tor Bendik Midtgarden (nestleder), Egil Hagen og Kjartan Gullbrå

Hva: SHS’ formål er iht. dets vedtekene gjennom investeringer og faglig rådgiving på forretningsmessig grunnlag å fremme en utvikling som gir økonomisk, teknologisk, sosial og miljømessig verdiskapning i Himalayaregionen. Endelig mål er at det skal styrke den fattige del av befolkningens levevilkår og opplevelse av menneskeverd gjennom sysselsetting, økt inntekt og bedre tilgang på tjenester.

Hvorfor: HimalPartners spesielle historie med kraftutbygging og yrkesopplæring som sentrale aktiviteter har gjort at organisasjonen har tiltrukket seg ingeniører og økonomer. Gjennom det historiske og næværende nettverket i hele HimalPartner familien, har man et potensiale til å bidra inn med fag og verdier i en viktig sektor for Nepal.

Hvordan: Vi søker å oppnå dette ved å utnytte synergien mellom SHS og HimalPartner ved samkjøring av geografisk nedslagsområde og administrativt og strategisk nærhet.

Resultat: Hele HimalPartners historie slik den fremstår i Peter Svalheims "Kraftverket", viser de historiske resultatene.

Nettside: SHS vil få en tilliggende nettside med utdypende informasjon.

Våre prosjekter

Bilde 19

HimalPartner, Nepal

Oppgardering av den tekniske fagskolen BTI

Nasjonal partner: Butwal Technical Institite (BTI)

Prosjektansvalrig: Raj Kumar Tapa. Leder: PL Shresta

Geografisk satsningsområde: Butwal i sør

Hva: Prosjektet har som mål å oppgradere tilbudet til studene til digitalt CNC kompetanse som ikke eksisterer i Nepal i dag, og til byggfaglig kompetanse.

Hvorfor: BTI ble etablert i 1964 av HimalPartner/UMN. BTI har stått på egne bein de siste 20 år og søkte igjen om støtte til å oppgradere den tekniske faginstitusjonen. Lærlingmodellen med fokus på arbeidsmoral gir en unik kombinasjon av teori og praksis som gjør at studentene fra BTI er spesielt ettertraktet.

Hvordan: Gjennom støtte fra Norad har vi invitert inn fagkompetanse fra Knarvik videregående skole, i tillegg til egne faglig relevante ressurspersoner gjennom en prosess gjennom flere år.

Resultat: BTI kan vise til at oppmot 97 % av studentene får inntekt enten gjennom ansettelse eller egen oppstart. Slik situasjonen er i Nepal betyr det dessverre også at noen reiser ut av landet, men bidrar gjennom ved støtte til sine familier i Nepal. 20 % av studentene er jenter.

Nettside: www.bti.org.np

Bilde 20

HimalPartner, Kina

Arbeidsformidling og entreprenørstøtte

Nasjonal partner: Christian Action (CA)

Geografisk satsningsområde: Qinghai, Kina

Hva: De eldste barna på de halv-statlige internatene blir tilbudt yrkesutdanning og arbeidsformidling etter en egen model som er prøvd ut av CA i Hong Kong.

Hvorfor: Barna på internatene er de sårbare barna i samfunnet. Målet er at de skal kunne bli selvstendige individer med lønnet arbeid og tro på sin fremtid.

Hvordan: Ved kartlegging av behov for arbeidskraft og å matche det med ungdommens kompetanse og interesse, kan CA skreddersy yrkesopplæring som er tilpasset arbeidsgivernes behov.

Resultat: Prosjektet starter i 2020, men Chrisitan Action har 20 års erfaring å vise til med yrkesutdanning og arbeidsformidling i Hong Kong etter Vietnam flykningekrisen.

Nettside: www.christian-action.org.hk/en/

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 21

HimalPartner, Kina

Miljø på Platået

Nasjonal partner: Kontaktpersoner

Geografisk satsningsområde: Kina - tib områder

Hva: HimalPartner følger opp tidligere kontakter i deres nye prosjekt ved å tilrettelegge for studierturer og se på mulighetene for utveksling av fagkompetanse.

Hvorfor: Det tibetanske platå er starten på de tre største elvene i Asia og kinesiske myndigheter har høy bevissthet på bevaring av natur i områdene. Et viktig element for den miljømessige bærekraften er å sikre den økonomiske bærekraften for nomader og andre lokale.

Resultat: HimalPartner har tidligere støttet prosjekt på platået i Kina som arbeidet for det biologiske mangfoldet og økoturisme i dialog med myndighetene. Som et resultat ble Kinas første nasjonalpark etablert for noen år siden. Vi hadde også et forretningskonsept i Kina med isolering og energisparing av hus. Nåværende kontaktpersoner var tidligere knyttet til disse prosjektene.

 

 

 

 

 

HimalPartner

Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) datterselskaper:

Nepal

Entreprenørstøtte
Bilde 22

Selskap i Norge: Small Scall Entrepreneur Support Initaitiv International (SESI-I)

Selskap i Nepal: Small Scall Entrepreneur Support Initaitiv Nepal (SESI-N)

Daglig leder i Nepal: Shristi Chaudary

Geografisk satsningsområde: Kailali med utvidelse over tid.

Hva: Entreprenørstøtteprogrammet SESI (Small Entrepreneur Support Initiative) vil oppmuntre og støtte entreprenører med en forretningsidé og mot til å sette den ut i livet.

Hvordan: Utvikle et konsept for entreprenørstøtte i samarbeid med HimalParrtner. Programmet er rettet mot eksisterende og oppstarts gründere med en visjon å utvikle bærekraftige businesser som kan gi arbeidsplasser og gjennom det bidra tli utvikling av samfunn og miljø.

Resultat: Det har tatt tid å få registert bedriften i Nepal også pga jordskjelvet, men programmet har en tydelig nasjonal forankring allerede.

 

Nepal

IKNI
yrkesskole

Selskap i Norge: IKNI

Selskap i Nepal: Nepal Hydro Electric (NHE)

Geografisk satsningsområde: Butwal i sør

Hva: Nepal Hydro Electric (NHE) er et mekanisk verksted etablert i 1985. NHE gir mennesker arbeidsplass og bidrar i dag hovedsaklig til vedlikeholdsprosjekter i vannkraftsektoren i Nepal.

Resultat: Det mekaniske verkstedet NHE er en av 20 bedrifter som HimalPartner gjennom UMN etablerte i sin tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepal

IKNN
BTI_form

Selskap i Norge: IKNN

Hva: Lite aktivtet