Vern om skaperverket!

«Gud som har gitt oss alt, kaller oss til å vende om til en mer bærekraftig livsstil. Vi må verne om skaperverket!»

En rekke kirkeledere og ledere for kristne organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har gått sammen om en felles klimauttalelse.

Klimaendringene er en av vår tids største moralske utfordringer. Vi er i ferd med å ødelegge Guds skaperverk. Menneskeskapte klimaendringer og miljøødeleggelser gir verden enorme utfordringer. Vi erkjenner vi at vi med vårt overforbruk og misbruk overskrider naturens tålegrenser. Gud som har gitt oss alt, kaller oss til å vende om til en mer bærekraftig livsstil. Vi må verne om skaperverket!

Livet på jorda er truet 
På tross av kunnskap og politisk vilje øker miljøødeleggelser og klimaendringer. Konsekvensene er temperaturøkning, tørke, flom, sult, plastforsøpling, forurensning av vann og luft, redusert artsmangfold og tap av økosystemer. Alt dette truer nå selve livet på jorda. Det legger hav og land øde og fører mennesker og dyr på flukt.

Rop om rettferdighet
Vi erkjenner at det er de fattigste i denne verden som rammes først og hardest av disse endringene. Menneskeverd og grunnleggende menneskerettigheter krenkes. Endringene i klima skaper store helseproblemer og øker flyktningestrømmene i verden. Som kristne utfordrer dette til aktiv nestekjærlighet og kamp for rettferdighet.

Vårt ansvar
Hele menneskeheten deler et ansvar for å forvalte jorda og fordele dens ressurser med klokskap og rettferdighet. Som kristne fastholder vi at dette ansvaret er gitt oss av Skaperen. I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål. Samme år vedtok verdens ledere Parisavtalen. Kirker verden over bidro aktivt i dette arbeidet, sammen med andre tros- og livssynssynssamfunn. Slike mål og avtaler er i seg selv ikke tilstrekkelige for å unngå alvorlige klimaødeleggelser. Men vi har ikke noe bedre redskap for internasjonalt samarbeid. Nå må avtalene følges av konkret handling fra hvert enkelt land.

Kunnskap og innsikt
For å handle rett som kristne samfunnsborgere og kirkelig fellesskap, trenger vi kunnskap og innsikt. De kirkelige utdanningsinstitusjonene spiller en viktig rolle for å bygge opp kompetanse om sammenhengene mellom teologi og diakonalt samfunnsengasjement. Gjennom dette utrustes kirkelige medarbeidere til å fremme engasjement for en rettferdig og bærekraftig utvikling, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Å vende seg bort fra ansvaret
Det er graverende at USA trekker seg fra Parisavtalen. Vi er avhengig av ledere som lar kortsiktige mål og egeninteresser vike for de overordnende målene til beste for hele menneskeheten. Vi forventer at Norge, som et av verdens rikeste land med ansvarlige politikere, er verdensleder i å bekjempe klimaendringer. Det innebærer at vi må kutte våre egne utslipp av klimagasser, noe som også vil få konsekvenser for landets olje- og energipolitikk. Samtidig er Norge i stand til å finansiere utslippskutt i fattige land, om den politiske viljen er tilstede.

Vi har et valg
Ved stortingsvalget til høsten skal vi velge ledere for de neste fire årene. Vi trenger modige politikere som tar ansvar i en av menneskehistoriens alvorligste kriser. Som medborgere har vi alle et ansvar for å bruke vår stemmerett for å fremme rettferdighet og vern om skaperverket. Som ledere for kirker, kristne organisasjoner og diakonale og teologiske utdanningsinstitusjoner i Norge vil vi samarbeide med alle gode krefter for å danne folkebevegelser som kan forandre samfunnet nedenfra. Vi må være villige til å endre vår egen livsstil og forbruk. Vi må støtte politikere som tar ansvar for større klimavennlige samfunnsendringer. Sammen kjemper vi for en bærekraftig framtid for alle mennesker og hele Guds fantastiske skaperverk.

William Cochrane, Kommandør, Frelsesarmeen
Bernt Eidsvig, Biskop, Den katolske kirke (Oslo)
Øyvind Haraldseid, Generalsekretær, Misjonskirken i Norge
Terje Aadne, Generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn
Jarle Skullerud, Synodeformann, Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Øyvind Helliesen, Tilsynsmann, Metodistkirken i Norge
Helga H. Byfuglien, Preses, Bispemøtet, Den norske kirke
Berit Hagen Agøy, Generalsekretær, Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
Paul Erik Wirgenes, Avdelingsdirektør i Kirkerådet, Den norske kirke
Knut Refsdal, Generalsekretær, Norges Kristne Råd
Jeffrey Huseby, Generalsekretær, Det Norske Misjonsselskap
Andreas Andersen, Generalsekretær, Misjonsalliansen
Heidi Westborg Steel, Generalsekretær, Himalpartner
Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Generalsekretær Normisjon
Knut Hallen, Leder, Samarbeid Menighet og Misjon (SMM)
Øystein Magelssen, Generalsekretær, KFUK-KFUM
Anne Marie Helland, Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp
Vidar Leif Haanes, Rektor, Det Teologiske Menighetsfakultet
Ingunn Moser Rektor, VID Vitenskapelige Høgskole