HimalPartner har en særegen historie. Vi var tidlig ute med å arbeide for bærekraftig verdiskapning i Himalayaregionen. Det startet med vannkraft og industribygging i Nepal på 1960-tallet. Allerede ved etablering av det første vannkraftverket Tinau så man behovet for lokal praktisk kompetanse. I 1963 ble yrkesskolen Butwal Technical Institute (BTI) etablert. Institusjonen har siden den gang utdannet folk innen elektro-og mekaniske fag. Man er så å si garantert jobb i etterkant, takket være det gode ryktet BTI har opparbeidet seg. I tillegg til bygging av kraftverk, etablering av leverandørbedrifter og yrkesutdannelse for ungdom, har HimalPartner bidratt til en styrking av høyere utdanning, blant annet gjennom samarbeid med Kathmandu University.

I tibetanske områder i Kina har mulighetene vært mer begrenset, men vi har støttet utvalgte nøkkelpersoner som har vært forbilder lokalt og inspirert andre til å tro på egne evner til økonomisk verdiskaping. Vi har også bistått tibetanere med å få anstendige priser for sine jakull-produkter, yrkesutdannelse for ungdom, samt styrket de lokale i deres bestrebelse med å ivareta det sårbare miljøet på det tibetanske platået.

Formålet med dette arbeid er å redusere fattigdom.

Vi deler prosjektene inn i «Levebrød» og «Næring»

Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset.

Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.

Mat 7, 24-25

ARBEID TIL ALLE

LEVEBRØD

HimalPartners arbeid med fattigdomsreduksjon handler om å styrke folks muligheter til å forsørge seg selv og sine familier. Vi hjelper folk til å skaffe seg et levebrød. Dette gjør vi blant annet ved å hjelpe ungdom og unge voksne til å skaffe seg yrkesrettet opplæring eller utdannelse, og ved å koble dem til arbeidsgivere.

 

NÆRING

Et viktig tiltak for å gi fattige et verdig liv, er sysselsetting. Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS)er HimalPartners verktøy for næringsutvikling i Himalayaregionen. SHS gjør dette gjennom aktivt eierskap i, eller utlån av ressurser til, bedrifter. Der HimalPartner bidrar med kompetanseutvikling og styrking av enkeltindividet, kan stiftelsen hjelpe til med selve etableringen av ny næringsvirksomhet, som igjen skal gi arbeid til alle.