Håp om endring

Kursdeltakere

«Evnen til å gjøre godt og ondt. Å ruste Kirken til å håndtere seksuelle overgrep». Under denne overskriften har Tormod Kleiven og Else Kari Bjerva i Normisjon vært i Nepal og hatt seminar om seksuelle overgrep i kristen sammenheng.

Tekst: Terje Holmedahl – Foto: Else Kari Bjerva

«Jeg opplever at det har åpnet seg en dør til å snakke med pastorer i kirken om seksuelle overgrep.»
Deltaker

Tormod og Else Kari– Seksuelle overgrep er dessverre utbredt i alle kulturer, men møtet med representanter for kirker og kristne organisasjoner gav håp om endring i den nepalske kirken, sier Else Kari. Fra norsk side var dette et samarbeid mellom Normisjon og HimalPartner.

Det har åpnet seg en dør
25 personer fra forskjellige kirkelige sammenhenger var med på kurset i april, som ble arrangert av Higher Ground Councelling Center og Elijah Councelling og Training Centre. Av deltakerne var det bare fire menn og ingen pastorer. Men det var som en av deltakerne sa etter seminaret: «Jeg opplever at det har åpnet seg en dør til å snakke med pastorer i kirken om seksuelle overgrep.» De hadde fått et språk så de kunne sette ord på vanskelig tematikk.
I etterkant av det tre dager lange seminaret, var 12 – 14 ledere med på en to-dagers workshop med mål om å finne en vei for hvordan dette skal tas videre i Nepal.

Evnen til å gjøre godt og ondt
«Evnen til å gjøre godt og ondt. Å ruste Kirken til å håndtere seksuelle overgrep». Dette var overskriften over seminaret. Temaene var: «Hva er seksuelle overgrep i kirkelig sammenheng?», «makt og seksuell vold», «hvem er overgriper og hvem er offer?», «forskjellen på seksualitet og seksuelle overgrep» og «Tilgivelse og helbredelse».

Tilgivelse i denne sammenhengen er et krevende begrep, da offeret ofte selv har en sterk skam- og skyldfølelse og strever med å legge skylden på overgriper, der det hører hjemme. En forventning om å tilgi blir ofte et nytt overgrep. Det å forstå prosessen rundt tilgivelse, slik at det ikke blir feil, er veldig viktig, – og vanskelig! En praksis i nepalske kirker tilslører dette ytterligere ved at ofte begge parter blir satt under kirketukt når overgrep avdekkes; det kan til og med skje i forbindelse med incest og offeret er mindreårig.

Makt er et annet viktig begrep. Nepalere er godt kjent med mennesker i maktposisjoner, men en som har makt i kirken har fått det ut fra en tillitsposisjon. Det vedkommende sier har en annen tyngde enn andre menneskers uttalelser, rett og slett fordi vedkommende nyter en så stor grad av tillit. Men ofte er det vanskelig å se at også det handler om makt, nemlig makt basert på tillit, og at dette er en makt det er vanskelig å verge seg mot.

Åpenhet og trygghet
– Vi opplevde stor grad av åpenhet og trygghet i forhold til sensitive temaer, sier Else Kari. Det gjorde at vi fikk fruktbare og engasjerende samtaler i plenum. Det var ingen bagatellisering eller benekting av at dette temaet er aktuelt i kirkelig sammenheng.
Workshopen i etterkant skulle legge grunnlaget for et videre arbeid med temaene. Det ble arbeidet en del i grupper og fastsatt hvilke emner som skulle belyses i framtidige kurs, så vel som pedagogiske innfallsvinkler. Rupa Chetri og Nikish Tapa, som begge arbeider i Higher Ground Councelling Center, vil være hovedansvarlige for dette videre. Begge er snart ferdig med sin psykologutdanning, samtidig som de har mye erfaring fra sjelesorg og samtaler med unge som har vært utsatt for overgrep.
– Den erfaringsbaserte kunnskapen de har, kombinert med motet til å stå opp og ivareta den utsatte, gir håp om endring for kirken i Nepal på dette området, sier Else Kari Bjerva.