Kirka med stor K

Vi går alle i kirka. Men går vi alle i Kirka? Kirka med stor K, Guds kirke, som forener alle mennesker og alt det skapte med Gud?

Tekst: Tor Kristian Birkeland, Generalsekretær i HimalPartner

Oslo Nepali Church, migrantmenighet i Oslo og våre partnere. Her på friluftsgudstjeneste på Sognsvann.

Misjon er i endring og favner på mange måter bredere enn for noen tiår siden. Misjonsengasjementet i Norge har tradisjonelt sett vært høyt, og de norske misjonærene hadde ofte solid støtte fra lokale misjonsforeninger rundt om i Norge, i tillegg til fra menighetene. Vi sendte misjonærene ut for å misjonere – og det betydde som regel fortelle om evangeliet – til folk ute i den store verden som ikke hadde hørt om Jesus. Det var, grovt skissert, grunntanken.

Misjon i endring

I de senere år har det vokst frem en erkjennelse av at misjonsmarken mange steder har endret seg. Der hvor det før var få kristne og kirker, er det nå ofte en like stor – eller større – andel mennesker som tar aktivt del i sitt lokale kristne fellesskap, som i Norge. Før var det mange aktive misjonsforeninger i Norge som samlet seg til bønn og fellesskap, som var koblet på én eller flere misjonsorganisasjoner, og som stelte i stand basarer og annet til inntekt for misjonen. Nå er misjonsforeningene færre, og i de foreningene som er aktive, er ofte snittalderen svært høy. Dagens unge kristne samles på andre måter og har ofte et annet syn på misjon enn beste- og oldeforeldregenerasjonen.

Må de alle være ett

En viktig del av dette bildet er også at misjonsmarken har kommet til oss i Norge. Migrantmenigheter finnes over hele landet, og medlemmene kommer gjerne fra land som tidligere hadde få kristne. Et eksempel er de nepalske menighetene som nå finnes i flere norske byer og tettsteder. For oss i HimalPartner er det naturlig å invitere til en aktiv relasjon, og å oppfordre våre norske samarbeidsmenigheter til å invitere, inkludere og samarbeide med migrantmenighetene. Dette er også i tråd med Den norske kirkes målsetning. Vi tilhører tross alt den samme Gud og bygger troen vår på frelse i Jesus. Vi burde aldri slutte å anstrenge oss for å forene oss med hverandre på tvers av språk, hudfarge og kirkesamfunn. At Jesus ba «Må de alle være ett,» burde inspirere til stadig innsats på dette området.

Partnere

Her er vi ved kjernen av dagens moderne misjonsforståelse. Selv om vi ikke må glemme at det fremdeles finnes samfunn hvor evangeliet er ukjent, har det vokst frem en erkjennelse av at det er de lokale kristne som er de beste misjonærene. Vår jobb er i stadig større grad å være medvandrere og samarbeidspartnere med dem.

Les mer om den norske kirkes arbeid med migrantmenigheter.