Dagsenter for funksjonshemmede barn - Nepal

Nasjonal partner: Håpets senter (ABBS senteret)

Prosjektansvarlig: Tulsa Sharma

Hva: Håpets senter er et dagsenteret for barn med intellektuell funksjonshemming. På ABBS får barna mulighet til å utvikle seg og oppleve kjærlighet og respekt for de de er. Foreldre får veiledning og opplæring i hvordan best legge til rette for barnet.

Hvorfor: Det finnets få tilbud for barn med intellektuell funksjonsnedsettelser i Nepal.

Resultat: Over 100 barn har fått et dagtilbud og familiene deres har opplevd at deres annerledes-barn blir vist respekt.

Funksjonshemmede barn i Nepal har det vanskelig, og deres behov og rettigheter blir ikke ivaretatt. Asha Bal Bikas Sewa (ABBS) er et lokalt dagsenter for funksjonshemmede barn og unge. Senteret eies av en kristen nepalsk organisasjon.

HimalPartner støtter «Håpets senter», der hvert barn får utvikle sitt talent og nå sitt potensial. Foreldrene får også veiledning og opplæring slik at de kan legge hjemmeforholdene best mulig til rette. Minst like viktig er det å arbeide for at barnets verdi i seg selv blir løftet opp i lokalsamfunnet.

Det er verdighet i å få arbeide. Dagsenteret er i utgangspunktet for de under 16 år; de som er over 16 år får nå muligheten til yrkesopptrening for å kunne lage produkter til salg. ABBS har også planer om å starte kurs for ansatte som jobber med funksjonshemmede barn.Det første dagsenteret ble etablert i 1993 etter inspirasjon av HimalPartners utsendinger. I dag er dette og andre sentra eid av en nasjonal kristen organisasjon, Human Development and Community Services.

Håpets senter_Mariann Aspenes Tepu_nettssiden