Funksjonsnedsettelse gir økt risiko for psykisk lidelse

Psykisk lidelse rammer ulikt og kan både skape og forsterke klasseskiller. Skal vi jobbe globalt for bedre mental helse, er vi nødt til å ha dette perspektivet. Her får du noen fakta!

Nei til åpenhet om psykisk lidelse, ytrer en anonym kronikkforfatter i Aftenposten. Budskapet er at åpenheten i alt for stor grad dreier seg om de som ikke rammes hardest av psykiske problemer. Den skiller heller ikke mellom det varige (psykisk lidelse) og det som går over (kortvarige psykiske plager). Å slite i perioder av livet kan kanskje oppleves som vanskelig for den det gjelder, men livskriser og sorgprosesser har ikke i alle tilfeller konsekvenser som utenforskap, fattigdom og manglende arbeidsevne. Paul Omar Lervåg har mastergrad i retorikk og kommunikasjon. Han jobber frivillig for flere organisasjoner i Norge, men er samtidig ufør. Les saken her. Han er et av mange eksempler på hvor store konsekvenser psykisk lidelse kan ha for de som er hardest rammet.

Fakta å bygge videre på

For at du skal få en bredere forståelse for historiene vi deler fra prosjektene våre, skal du nå få noen fakta:

Psykisk lidelse eller psykisk plage?

Psykiske plager beskriver følelser/opplevelser som går ut over den mentale helsen. Det kan være  engstelse, nedstemthet og uro. Det kan oppleves svært smertefullt og tøft, men i de aller fleste tilfeller går det over. Psykisk lidelse derimot, oppstår når symptombelastningen er stor og varer over tid. Da oppfylles kriteriene for klinisk diagnose. Som oftest gjelder det også tap av arbeidsevne og utfordringer i familierelasjoner. Her får du mer info fra FHI.

Voksne med funksjonsnedsettelser har økt risiko for psykisk lidelse

I denne artikkelen opererer man med tall som 5 ganger økt risiko for psykisk lidelse ved funksjonsnedsettelse.

Barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme har oftere psykiske lidelser

Problemene blir ofte oversett av hjelpeapparatet, og feilaktig forklart med barnets grunnvansker. Les mer om dette i en artikkel publisert av Oslo Universitetssykehus.

Amit er i risikosonen for å utvikle psykisk lidelse om voksen

Amit har ikke bare Cerebral Parese (CP). I følge CP-foreningen har han større risiko for psykiske vansker som barn, som igjen vil utvikle seg til psykiske lidelser når han blir voksen. Les mer fakta om CP og psykisk lidelse her.

Amit har derimot en familie som nå har fått de rette verktøyene til å hjelpe ham. Hvis dette også innebærer psykisk helse-tiltak, vil risiko for psykisk lidelse i voksen alder kunne reduseres. Her kan du lese historien om Amit og bestefaren. De fikk hjelp av vår partner United Mission to Nepal (UMN).

Rektoren som ikke visste hva dysleksi var, risikerer å påføre barn psykiske vansker, som igjen kan utvikle seg til psykiske lidelser i voksen alder.

På verdensbasis rammer dysleksi et sted mellom 5-10 % av befolkningen. Flere fagfolk i Nepal har oppfordret til et økt fokus på lærevanskene som har store konsekvenser for et barns lese – og skriveferdigheter.

Barn og ungdom med dysleksi sliter oftere med depresjon, angst og sosiale problemer. Dette kan være like alvorlig som lærevansken i seg selv.

Vår partner ECEC – Innovation in Education har et fokus på Inclusive learning i forbindelse med kompetansehevende tiltak for lærere i form av kursing. Takket være dette arbeidet, vil færre barn med denne type lærevansker rammes av psykisk lidelse som voksne. Les historien om rektoren her.

Organisasjonen Koshish i Nepal mener kampen for likeverd i samfunnet også må dreie seg om personer med alvorlig psykisk lidelse.

Årsakene er at den psykiske lidelsen kan ha like store konsekvenser for en persons funksjonsevne som synlige funksjonsnedsettelser. Her kan du lese mer om mental helse-pioneren som du kan være med og støtte.